24. – 26. 1.
2018
PRAHA

CETUXIMAB V 1. LINII VEDE K DELŠÍMU CELKOVÉMU PŘEŽITÍ U METASTAZUJÍCÍHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU S DIVOKÝM TYPEM KRAS NEŽ BEVACIZUMAB: VÝSLEDKY STUDIE FIRE-3

MUDr. Zuzana Zafarová

Cetuximab (Erbitux) plus FOLFIRI prodloužil medián celkového přežití (OS) pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace genu KRAS v 1. linii o 3,7 měsíce v porovnání s bevacizumabem (Avastin) plus FOLFIRI. Tyto výsledky studie fáze III FIRE-3 byly prezentovány v červnu 2013 na kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v Chicagu. Nové údaje z 2. linie léčby ukázaly, že prodloužení celkového přežití v rameni s cetuximabem není důsledkem nerovnováhy biologické léčby podávané po progresi choroby. Toto ujištění přinesl ještě v červnu 2013 Světový kongres o gastrointestinálních nádorech (WCGIC) v Barceloně.

Jde o první přímé srovnání léčby 1. linie zacílené proti EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor) a VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) s použitím režimu FOLFIRI (kyselina listová, fluorouracil, irinotekan). Obě léčebné kombinace jsou v současnosti schváleny k léčbě pokročilého mCRC s divokým typem (wt) KRAS, ovšem tyto nové výsledky ukazují, že cetuximab (Erbitux společnosti Merck) je lepší volbou v léčbě 1. linie při kombinaci s FOLFIRI, zatímco bevacizumab by měl být rezervován pro 2. linii léčby.

„Poprvé v historii nás to nutí tázat se, zda je sekvence monoklonálních protilátek důležitá a ovlivňujeme-li výběrem prvoliniové léčby přínos pro pacienta s nově diagnostikovaným metastazujícím kolorektálním karcinomem,“ uvedl prof. HJ Lenz z Univerzity Jižní Karoliny, Los Angeles, USA.

Studie FIRE-3
Metody: Studie FIRE-3 je německá randomizovaná kontrolovaná multicentrická studie fáze III, která přímo srovnávala kombinaci cetuximab (400 mg/m2 1. den a poté 250 mg/m2 týdně v i.v. infúzi) plus FOLFIRI s kombinací bevacizumab (5 mg/kg v i.v. infuzi každé 2 týdny) plus FOLFIRI. Zařazeno bylo 592 dosud neléčených pacientů s mCRC s wt-KRAS (průměrný věk 64 let, 66 % mužů). Primárním sledovaným parametrem byl ORR (celkový podíl pacientů s odpovědí na léčbu) dle modifikovaných kritérií RECIST 1.0 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) hodnocený zkoušejícím lékařem. Mezi sekundární sledované parametry patřilo přežití bez progrese choroby (PFS), celkové přežití (OS) a bezpečnost léčby.

Výsledky: U populace ITT (s léčebným záměrem) nebyl mezi porovnávanými rameny z hlediska ORR významný rozdíl, u hodnotitelných pacientů byla zjištěna významná superiorita v rameni s cetuximabem. Četnost kompletní odpovědi na léčbu byla při léčbě cetuximab + FOLFIRI v celé randomizované populaci i v populaci léčených pacientů statisticky významně vyšší. PFS bylo v obou ramenech podobné, ovšem celkové přežití bylo významně delší v rameni s cetuximabem (28,7 vs 25,0 měsíců, poměr rizik [HR] = 0,77, p=0,017). PFS a OS bylo hodnoceno u populace ITT. Průměrná délka léčby byla 4,8 měsíců v rameni s cetuximabem a 5,3 měsíce v rameni s bevacizumabem. Po progresi choroby došlo k vyváženému překřížení nebo pokračování v léčbě z hlediska použité biologické léčby ve 2. linii. 46,6 % z 204 pacientů v rameni s cetuximabem bylo ve 2. linii léčeno bevacizumabem a 41,4 % ze 191 pacientů v rameni s bevacizumabem bylo ve 2. linii léčeno anti-EGFR protilátkou. Bevacizumab byl podáván po progresi u 17,3 % pacientů, resp. anti-EGFR protilátka u 15,2 % pacientů, kteří byli v 1. linii léčeni cetuximabem.

Bezpečnost: Ve studii nebyly hlášeny žádné nové dříve nezaznamenané nežádoucí příhody a profil toxicity byl v obou ramenech očekávaný a zvládnutelný.

„I když nebylo dosaženo primárního cíle studie, což byla míra celkových léčebných odpovědí (ORR), jsme schopni prokázat významně vyšší celkové přežití u pacientů, kteří dostali FOLFIRI a cetuximab v první linii léčby,“ uvedl dr. S. Stintzing z Univerzity Jižní Karoliny, Los Angeles, USA.

„Z těchto dodatečných dat vyplývá, že pozorované prodloužení celkového přežití v rameni s cetuximabem není důsledkem nerovnováhy ve 2. linii léčby s ohledem na překřížení mezi biologickými léky nebo s ohledem na použitou chemoterapii,“ poznamenal profesor V. Heinemann z Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a hlavní zkoušející studie FIRE-3.

Cetuximab (Erbitux) je monoklonální protilátka IgG1, která se cíleně váže na EGFR. Tato vazba zabraňuje aktivaci receptorů a následné kaskádě nitrobuněčných dějů, a tak omezuje invazi nádorových buněk do dalších tkání a šíření tumoru. Předpokládá se také, že cetuximab brání regenerační schopnosti nádorových buněk napravovat škody způsobené chemoterapií a radioterapií a dokáže zabránit novotvorbě krevních cév v nádoru, což potlačuje jeho růst. Nejčastějším nežádoucím účinkem cetuximabu je akneformní vyrážka, jejíž výskyt pravděpodobně souvisí s odpovědí na léčbu. Cetuximab je schválen k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu a lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku.
Kolorektální karcinom je celosvětově 4. nejčastějším typem nádoru s roční incidencí 1,2 milionu případů. Každým rokem zemře na toto onemocnění přes 600 000 lidí. Výskyt i úmrtnost jsou podstatně vyšší u mužů. Téměř 60 % případů se objevuje v rozvinutých zemích a Česká republika se pohybuje na jednom ze smutných předních míst.

„Nejdůležitějším přínosem studie je to, že všichni naši pacienti musejí být otestováni na KRAS, protože pouze pak jsme schopni učinit smysluplná rozhodnutí, aby pacient dostal tu správnou léčbu“, uvedl dr. S. Stintzing z Univerzity Jižní Karoliny, Los Angeles, USA.

MUDr. Zuzana Zafarová
zafarova@seznam.cz

Reference na vyžádáni u autorky