PragueONCO - Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO

PragueONCO 29.–31. ledna 2025

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9-Vysočany

Co hledáte?

Pro aktivní účastníky

 POKYNY PRO AUTORY

 Instrukce pro prezentaci přednášky

 Prezentace aktivních účastníků musí splňovat následující požadavky:

 • Prezentace v programu Microsoft PowerPoint verze 2010 a novější. Podporovaný for-mát videosouborů je (.wmv). U ostatních formátů (.mpg, .avi) je třeba v dostatečném předstihu odzkoušet jejich funkčnost, aby se zabránilo případným potížím s jejich přehráváním při samotné prezentaci.
 • Abstrakt k přednášce (bude uveřejněn v PragueONCO Journal, který bude distribuován na kolokviu).
 • Nahrání abstraktu do 15. 11. 2024 v rámci svého profilu účastníka (profil účastníka vám bude k dispozici po zaregistrování na www.PragueONCO.cz), případně abstrakt zašlete svému kontaktu z pořádající agentury.
 • Obsah abstraktu přednášky:
 • jméno, příjmení, pracoviště autora a spoluautorů;
 • e-mail autora;
 • přesný název přednášky shodující se s názvem uvedeným v programu;
 • úvod, cíl, metodika, závěr (pokud je např. jedna z částí obsahu, např. metodika pro daný abstrakt přednášky nevhodná, je možné použít jiný, vhodnější nebo jej vynechat);
 • klíčová slova;
 • délka abstraktu: 1 normostrana, tj. 1 800 znaků včetně mezer.
 • formát: dokument Word.
 • Finální verzi své přednášky přineste s sebou na kolokvium na paměťovém disku USB, který odevzdejte technikovi v přednáškovém sále. Technik se již postará o spuštění vaší přednášky ve správný čas.
 • Předání prezentace: nejméně 30 minut před začátkem příslušného bloku.
 • Délka prezentace bude upřesněna v podrobném programu a musí být dodržena.
 • Pro prezentaci je možné využít i vlastní počítač. V tomto případě je ale nutné tuto informaci předat vašemu kontaktu z pořádající agentury. Dále je nutné vyzkoušet jeho funkčnost v mí-stě konání kolokvia v přednáškovém sále den před samotnou přednáškou za asistence technika.
 • Prohlášení o střetu zájmů

Autor má ve svém příspěvku povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem a pre-zentací tohoto příspěvku není ve střetu zájmů. Tzn., že autor musí zveřejnit jakékoliv finanční a osobní vztahy s ostatními lidmi nebo organizacemi, které by mohly mít vliv na jeho práci. Mezi příklady možného střetu zájmů patří zaměstnání, farmaceutické firmy, vlastnic-tví akcií, honoráře, placené znalecké výpovědi, patentové přihlášky/registrace a granty nebo jiné finanční prostředky. V každé přednášce je třeba uvést: Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nejsem v žádném střetu zájmů. Případně: Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem, jsem ve střetu zájmů s níže vypsanými společnostmi (za dvojtečku uveďte jejich názvy).

Prohlášení o střetu zájmů by mělo být uveden na začátku prezentace.

Instrukce pro prezentaci posteru

 Svůj abstrakt do Posterové sekce můžete přihlásit do 15. 12. 2024.

 • Autoři mohou v rámci svých posterů řešit také problematiku jiných témat než těch, kterými se bude zabývat tento ročník kolokvia.
 • V rámci Posterové sekce proběhne soutěž o nejlepší poster. Podmínkou pro účast v soutěži je být občanem a rezidentem České republiky.

 Doručení posteru:

 • Posterová sekce se bude konat ve 3. kongresovém patře Clarion Congress Hotelu Prague.
 • Poster doneste ve středu 29. 1. 2025 v časovém rozmezí 14:00–19:00 hodin, připevněte jej na stojan a do jeho levého horního rohu umístěte číslo odpovídající tomu, pod kterým je evi-dován na seznamu, který naleznete na stojanu nebo v jeho blízkosti.
 • Po skončení kolokvia, tj. 31. 1. 2025 v 15:30 hodin, si svůj poster na stejném místě opět vyzvedněte.
 • Pořadatel a organizátor v průběhu kolokvia neručí za vystavený poster ani za jeho obal odložený v blízkosti stojanů či kdekoliv jinde v kongresovém patře.
 • Prosíme o dodržení následujících parametrů posteru a uvedení identifikačních údajů:
  • název – velká písmena, tučně;
  • autoři a spoluautoři – velká písmena, jména autorů jsou bez titulů;
  • pracoviště autora a spoluautorů – malými písmeny;
  • text uvedený na posteru musí být členěn na: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr;
  • e-mail autora;
  • použitá literatura není součástí posterů;
  • maximální rozměr posteru je velikost A0 (na výšku).
 • Autor má ve svém posteru povinnost uvést v jeho spodní části, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací svého příspěvku není v konfliktu zájmů, a to ve znění: „Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nejsem v žádném střetu zájmů.“ Případně: „Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem, jsem ve střetu zájmů s níže vypsanými společnostmi (za dvojtečku uveďte jejich názvy).
 • Přesné umístění požadovaných informací v rámci posteru je libovolné.